دومین دوره لیگ اینترنت اشیا کشور

۲۵/شهریور/۱۳۹۷
47

دومین دوره لیگ اینترنت اشیا کشور

اطلاعیه ها

اولین رویداد استارتاپ ویکند فردوس
برگزاری سمینار انیمیشن در فردوس
دومین دوره لیگ اینترنت اشیا کشور
رویداد ملی ایده پارک همدان2018