پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی

۰۸/دی/۱۴۰۰
157

پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی

اطلاعیه ها

سلسله رویدادهای سرمایه گذاری ونچر 360
فراخوان  شناسایی طرح های فناور حوزه زنان
دوره حسابداری کاربردی ویژه بازارکار
کارگاه آشنایی با دانش بنیان